Būrelio „Detektyvų klubas“ sutartis

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

VŠĮ „Laikas kartu“, įmonės kodas 304941776, registruotas buveinės adresas Fabijoniškių g. 55-6, Vilnius, atstovaujama direktorės Ligitos Pareigienės (toliau – Paslaugos Teikėjas) (viena šalis), ir Nepilnamečio vaiko tėvas ar teisėtas globėjas, kuris sudaro šią sutartį (toliau – Paslaugos Gavėjas), atstovaujantis vaiko interesus (kita šalis).

Paslaugos Teikėjas ir Paslaugos Gavėjas, kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, nuotoliniu būdu sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau-Sutartis) ir susitarė dėl šių sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Paslaugos Teikėjas įsipareigoja Paslaugos gavėjo sūnų/dukrą mokyti pagal VŠĮ „Laikas kartu“ neformaliojo švietimo programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti kitus jo (jos) saviraiškos poreikius.
1.2. Paslaugos Teikėjo teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų pavadinimas – būrelis „Detektyvų klubas“ (toliau – Būrelis).
1.3. Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo terminas – pagal paslaugų tvarkaraštį nuo užsiregistravimo dienos iki 2024 m. gegužės 31 d.
1.4. Būrelio kaina – 25 € (dvidešimt penki eurai, 00 ct.) už 1 mėnesį arba 4 užsiėmimus. Vieno užsiėmimo kaina – 6,25 (šeši eurai dvidešimt penki ct.).
1.5. Būrelio užsiėmimų dažnumas – 1 kartas per savaitę. Vieno užsiėmimo trukmė – 60 min.
1.6. Paslaugos Gavėjas įsipareigoja apmokėti už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas ir vykdyti kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

2. PASLAUGOS TEIKIMO IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS
2.1. Paslaugos gavėjas nuotoliniu būdu užsako Būrelį „Detektyvų klubas“ interneto tinklalapyje (https://exoclass.com/) susikūręs asmeninę elektroninę paskyrą, užsakymo formoje pasirinkęs Būrelį, vaikų amžiaus grupę, užsiėmimų laiką ir vietą, bei nurodęs savo ir vaiko, kuris lankys Būrelio užsiėmimus (toliau – vaikas) asmens duomenis.
2.2. Būrelis laikomos užsakytu, kuomet Paslaugos Gavėjas užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis VŠĮ „Laikas kartu“ Detektyvų klubas“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Būrelį. Atlikus Būrelio užsakymą, Paslaugos Gavėjui elektroniniu paštu siunčiamas patvirtinimas dėl atlikto užsakymo ir pateikiami pagrindiniai užsakymo duomenys.
2.3. Būrelio apmokėjimo tvarka:
2.3.1. Neformaliojo švietimo paslaugų kaina – 25 € (dvidešimt penki eurai, 00 ct.) už 1 mėnesį arba 4 užsiėmimus. Vieno užsiėmimo kaina – 6,25 (šeši eurai, dvidešimt penki ct.).
2.3.2. Įprastai laikoma, kad per kalendorinį mėnesį įvyksta keturi Būrelio užsiėmimai, tačiau, įvykus didesniam ar mažesniam užsiėmimų skaičiui per mėnesį, Būrelio kaina kitam mėnesiui proporcingai yra padidinama ar sumažinama, priklausomai nuo praeitą mėnesį įvykusių užsiėmimų skaičiaus.
2.3.3. Pirmąją įmoką, kurios dydis yra lygus vieno kalendorinio mėnesio Būrelio kainai, sumoka Būrelio užsakymo metu. Jei Paslaugos Teikėjas suorganizuoja mažiau negu keturis Būrelio užsiėmimus per pirmąjį kalendorinį mėnesį, proporcingai neįvykusių užsiėmimų skaičiui yra sumažinama kito mėnesio sąskaita už Būrelį.
2.3.4. Mokestis už Būrelį mokamas per 5 dienas nuo mokėjimo pranešimo gavimo dienos banko pavedimu.
2.3.5. Prieš įvykstant užsiėmimui, Paslaugos Gavėjui informavus apie vaiko nedalyvavimą dėl ligos ir pateikus gydytojo pažymą, mokestis neskaičiuojamas arba jau sumokėtas mokestis už užsiėmimą, kuriame vaikas nedalyvavo dėl ligos, perkeliamas į kitą mėnesį ir sekanti įmoka atitinkamai perskaičiuojama.
2.3.6. Vaikui nedalyvavus Būrelio užsiėmime ir Paslaugų Gavėjui neinformavus apie neatvykimą prieš užsiėmimą, mokestis už praleistą užsiėmimą skaičiuojamas.
2.3.7. Šioje sutartyje nurodytas mokestis už Būrelį mokamas iki einamojo mėnesio 10 d.
2.3.8. Per moksleivių atostogas ir valstybines šventes Būrelio užsiėmimai nevyksta ir mokestis už Būrelį neskaičiuojamas.
2.3.9. Tuo atveju, jei Paslaugų Teikėjo neformaliojo ugdymo pedagogo nėra darbe (dėl ligos, komandiruočių ir kt.), jį gali pavaduoti kitas pedagogas. Jei pavaduojančio pedagogo nėra, mokestis už neįvykusius užsiėmimus neskaičiuojamas ir/ar minusuojamas iš kito mėnesio mokesčio.
2.3.10. Paslaugos Gavėjui vėluojant daugiau nei du mėnesius iš eilės apmokėti Paslaugos Teikėjo pateiktas sąskaitas už būrelį, Paslaugos Teikėjas turi teisę vienašališkai, be papildomo perspėjimo neleisti vaikui dalyvauti Paslaugos Teikėjo organizuojamuose Būrelio užsiėmimuose iki kol Paslaugos Gavėjas visiškai atsiskaitys su Paslaugos Teikėju. Draudimas vaikui dalyvauti Paslaugos Teikėjo organizuojamuose Būrelio užsiėmimuose neatleidžia Paslaugos Gavėjo nuo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Paslaugos Teikėjas įsipareigoja:
3.1.1. Užtikrinti tinkamas neformaliojo ugdymo sąlygas: saugumą ugdymo procese, kokybišką neformaliojo ugdymo programos vykdymą.
3.1.2. Užsiėmimus vykdyti 1 kartą per savaitę po 60 min.
3.1.3. Suteikti tinkamą užsiėmimų vietą.
3.1.4. Taikyti šiuolaikišką, neformaliojo švietimo tikslus atitinkančią vertinimo, skatinimo, asmeninio motyvavimo sistemą.
3.1.5. Diegti pomėgį ir poreikį įgyti naujų žinių, išreikšti save.
3.1.6. Paslaugos Gavėjui paprašius, suteikti informaciją Paslaugos Gavėjui apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir mokymosi pasiekimus.
3.1.7. Vienašališkai nutraukti ar sustabdyti paslaugų teikimą, jei vaikas kelia grėsmę kitų vaikų saugumui ar jo sveikatos būklė neleidžia jam teikti paslaugų.

3.2. Paslaugos Gavėjas įsipareigoja:
3.2.1. Užtikrinti vaiko reguliarų Būrelio užsiėmimų lankymą.
3.2.2. Informuoti Paslaugos Teikėją vaikui susirgus ar pasikeitus jo sveikatos būklei.
3.2.3. Ugdyti vaiko pagarbą visiems būrelio nariams ir būrelio vadovui.
3.2.4. Aprūpinti vaiką individualiomis mokymo priemonėmis.
3.2.5. Laiku, iki mėnesio 10 d., sumokėti šioje sutartyje nurodytą mokestį už einamąjį mėnesį.
3.2.6. Pranešti Paslaugos Teikėjui apie šioje sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 dienas nuo jų pasikeitimo. Paslaugos Gavėjas, sudarydamas sutartį, privalo nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Šiuo elektroninio pašto adresu Paslaugos Teikėjas siunčia primenamuosius laiškus Paslaugų Gavėjui su individualiomis sąskaitomis už suteiktas paslaugas.
3.2.7. Paslaugos Gavėjas neprieštarauja, kad iki kiekvieno einamojo mėnesio 5-os dienos, Paslaugos Gavėjui skirtus mokėjimo pranešimus už Būrelį, Paslaugos Teikėjas išsiunčia Paslaugos Gavėjui elektroniniu paštu.
3.2.8. Registracijos metu Paslaugos Gavėjui nepažymėjus, kad nesutinka gauti VŠĮ „Laikas kartu“ naujienlaiškius ir informaciją apie teikiamas paslaugas, pareiškia, kad sutinka gauti VŠĮ „Laikas kartu“ naujienlaiškius ir informaciją apie paslaugas Paslaugos Gavėjo elektroniniu paštu
3.2.9. Paslaugos Gavėjas, sudarydamas šią sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos Teikėjo darbuotojai, vykdydami sutartį.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS  IR SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
4.1. Paslaugos Gavėjas, sudarydamas šią sutartį, sutinka, kad:
VŠĮ „Laikas kartu“, įmonės kodas 304941776,  įmonės registruotas buveinės adresas: Fabijoniškių g. 55-6, Vilnius (toliau – Paslaugos Teikėjas) gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis: Paslaugos Gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie Paslaugos Gavėjo atstovaujamą vaiką (vardas, pavardė, gimimo data, lankoma mokykla, informacija apie sveikatos sutrikimus).
4.2. Paslaugos Teikėjas užtikrina, kad gauti asmens duomenys bus naudojami užtikrinant teikiamų paslaugų įvykdymą ir kokybę, nustatyti Paslaugos Gavėjo bei jo atstovaujamo vaiko tapatybei. Papildomai duomenys naudojami: grupėms sudaryti. Renkami tik minimalūs, būtini Paslaugos Gavėjo ir jo atstovaujamo vaiko asmens duomenys paslaugai teikti.
4.3. Paslaugos Gavėjo asmens duomenų judėjimas (kam ir kaip perduodami) UAB ,,Exoclass“ (Valdymo sistemos, administraciniais tikslais). Perduodami duomenys: Paslaugos Gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, Paslaugos Gavėjo atstovaujamo vaiko vardas, pavardė, gimimo data, lankoma mokykla. Duomenų perdavimo būdas: perdavimo būdą, formą, laikmeną ir autentiškumo užtikrinimą šalis nusistato atsižvelgdama į šalių susitarimo sąlygas bei esamas technines galimybes.
4.4. Asmens duomenų tvarkymas: Paslaugos teikėjas renka, saugo ir naudoja asmens duomenis apie Paslaugos Gavėją ir vaiką laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų. Paslaugos Gavėjas, sudarydamas šią Sutartį patvirtina, kad jam buvo sudarytos sąlygos ir jis susipažino su VŠĮ „Laikas kartu“ galiojančia privatumo politika dėl asmens duomenų tvarkymo, savo teisėmis ir sutinka, jog Paslaugos Teikėjas rinktų ir tvarkytų jo ir vaiko asmens duomenis, būtinus šios Sutarties vykdymui. Paslaugos Gavėjas, norėdamas pakartotinai perskaityti galiojančią privatumo politiką dėl asmens duomenų tvarkymo, tai gali atlikti atvykęs tiesiogiai į VŠĮ „Laikas kartu“ arba susiekus elektroniniu paštu info@laikaskartu.lt. Gauti asmens duomenys tvarkomi įgaliotų Paslaugos Teikėjo darbuotojų, kurie yra supažindinti ir duomenis tvarko pagal iš anksto parengtas tvarkas (asmens duomenų tvarkymo taisyklės, informacijos saugumo politika ir kt.) ir teisės aktų reikalavimus. Su šiais dokumentais Paslaugos Gavėjas turi teisę susipažinti, pateikęs prašymą raštu. Asmens duomenys laikomi saugiose, pašaliniams ir neįgaliotiems asmenims neprieinamose vietose. Kompiuteriuose saugomi asmens duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais. Paslaugos Gavėjų duomenys  yra saugomi: segtuvuose, serveriuose. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
4.5. Paslaugos Gavėjas turi teisę gauti informaciją, kokie jo asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu ir kaip šie duomenys yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Šie duomenys Paslaugos Gavėjo prašymu jam pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.
4.6. Paslaugos Gavėjas turi teisę prašyti ištaisyti, sunaikinti bet kokius apie jį sukauptus duomenis. Duomenys apie Paslaugos Gavėją jo prašymu gali būti sunaikinti tik teisės aktų nustatytais atvejais ir tik Paslaugos Teikėjui nustojus teikti paslaugas Paslaugos Gavėjui. Pateikdamas tokius prašymus Paslaugos Gavėjas privalo patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens dokumentą.
4.7. Asmens duomenys kaupiami, saugomi, tvarkomi vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais, taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

5. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
5.1. Būrelis laikomas užsakytu, kuomet Paslaugos Gavėjas užsakymo formoje pažymi mygtuką „Sutinku su Sutartimi“ ir sumoka nustatyto dydžio mokestį už Būrelį.
5.2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki neformaliojo švietimo paslaugų teikimo pabaigos.
5.3. Sutartis iki jos termino pabaigos gali būti nutraukta šalių susitarimu bet kada arba vienašališkai šioje sutartyje numatytais atvejais.
5.4. Paslaugos Gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, pranešus apie tai Paslaugos Teikėjui raštu arba elektroniniu paštu prieš 14 kalendorinių dienų ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugos Teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas šioje sutartyje numatytas paslaugas. Paslaugos Gavėjui pateikus prašymą, Paslaugos Teikėjas grąžina dalį mokesčio už nuo sutarties (paslaugos teikimo) nutraukimo momento neišnaudotas, tačiau apmokėtas paslaugas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
5.5. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta atskiru sutarties šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
5.6. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva, kitas šalis apie tai  įspėjus ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
5.7. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos Gavėjo pareigos sumokėti mokesčius už suteiktas paslaugas.
5.8. Paslaugos Teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pasirašytą sutartį, kai:
5.8.1. Į Paslaugos Gavėjo pasirinktą grupę (užsiėmimą) nesusirinko reikiamas skaičius ugdytinių. Jei Paslaugos Gavėjas jau būna sumokėjęs už pirmąjį užsiėmimo lankymo mėnesį, Paslaugos Gavėjui pateikus prašymą, Paslaugos Teikėjas grąžina 100 proc. sumokėtos sumos ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
5.8.2. Dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių, t. y. kai ugdytinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui. Sumokėti už Būrelį pinigai negrąžinami.
5.8.3. Jei Paslaugos Gavėjo nurodytu elektroniniu paštu įspėjus Paslaugos Gavėją apie sutarties mokėjimo termino pažeidimą, šis pažeidimas nepašalinamas per 10 dienų.

6. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)
6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu tokios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių klausimai sprendžiami, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Force majeure aplinkybių paveikta Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai atsirado tokios aplinkybės, ir informuoti apie jų poveikį Sutarties vykdymui. Force majeure atveju Vykdytojas, jei būtina, sustabdo paslaugų teikimą ir jų baigimo laikas turi būti atitinkamai pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks.

7. GINČŲ SPRENDIMAS
7.1. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 kalendorinių dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į kompetentingą ginčus nagrinėjančią instituciją.

8. BENDROS NUOSTATOS
8.1. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.
8.2.Visi Šalių pranešimai ar kita informacija, taip pat su šia Sutartimi susijusios pretenzijos turi būti pateiktos raštu ir yra laikomos tinkamai įteiktomis, jei yra siunčiamos registruotu paštu ar elektroniniu paštu arba įteikiant asmeniškai, naudojant šiuos kontaktinius duomenis: VšĮ „Laikas kartu“ adresu Fabijoniškių g. 55-6, Vilnius ar elektriniu paštu info@laikaskartu.lt,; Paslaugos Gavėjui jo asmeninėje elektroninėje paskyroje nurodytais kontaktais.
8.3. Šalys privalo nedelsdamos raštu informuoti viena kitą apie jų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Bet kuri Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su šia Sutartimi.
8.4. Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.5. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš Sutarties yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. +370 5 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, interneto tinklalapis http://www.vvtat.lt/).
8.6. Tuo atveju, jeigu Paslaugos Gavėjui kyla bet kokių su šios Sutarties aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Paslaugų Gavėjas gali susisiekti su Paslaugų Teikėju šiais bendraisiais kontaktais: telefonu +370 699 43469 arba elektroniniu paštu info@laikaskartu.lt.

SAVANORIAUK!

Kviečiame savanoriauti LAIKAS KARTU vasaros stovyklose!
Tai puiki patirtis išbandant save darbe su vaikais, galimybė ne tik daug išmokti ir įgyti vertingos praktikos, o taip pat smagiai, aktyviai ir kūrybingai praleisti laiką vaikų ir paauglių būryje!